New Botanics uppförandekod

New Botanic erbjuder noga kurerade odlingskollektioner av blombuketter och grönsaker, vackert paketerat tillsammans med odlingsdetaljer, kunskap och inspiration. New Botanic vill få fler människor att stoppa fingrarna i jorden och upptäcka tjusningen och njutningen i att odla och skörda egna grönsaker och blommor.

Uppförandekodens omfattning

Uppförandekoden är New Botanics riktmärke för hur vår verksamhet sa bedrivas etiskt, socialt och miljömässigt.

I den här uppförandekoden beskrivs hur New Botanic ser på sitt ansvar som företag, och vilket ansvar medarbetare har, samt vilka krav företaget ställer på leverantörer. Koden gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform. Vi begär att alla medarbetare läser och accepterar föreskrifterna och tillämpar dessa i all vår verksamhet.

Utgångspunkt

Som grund för uppförandekoden hänvisas till FN Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande. New Botanic ställer sig bakom principerna och strävar efter att tillämpa och stödja dessa över hela sin verksamhet. Företaget vill också underleverantörer tar ansvar för de tio principerna och för löpande dialog om hur det går till. Om lokal, nationell eller internationell lagstiftning ställer striktare krav än uppförandekoden, ska dessa följas.

FN Global Compact tio principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5: Avskaffa barnarbete

Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Miljöansvar

Vårt mål är att bidra positivt till miljön genom vår att man kan bli mer självhushållande av vissa grönsaker (närodlat) och odla sina egna snittblommor vilket gör att man minskar miljöpåverkan från den delen av odlingsindustrin.

New Botanic strävar efter att ta hänsyn till miljön i flera delar av verksamheten och ta miljöpåverkan i beaktande vid affärsmässiga beslut. Vårt mål är att minska vår klimat- och miljöpåverkan per såld produkt. Vi går löpande igenom var vi har vår största påverkan och hur vi kan jobba för att minska den, vi gör medvetna val kring inköp. Vid inköp av fröer, förpackningar och andra insatsvaror ska vi välja hållbara alternativ när det är möjligt. Det handlar bland annat om att välja återvunnet material till förpackningar i möjligaste mån till förpackningar och att öka andelen ekologiska insatsvaror. Vad som är det mest hållbara alternativet utvärderas löpande.

New Botanic ska löpande diskutera med sina underleverantörer hur man kan främja hållbara transporter, och vi ska löpande arbeta för att minska påverkan från lagerhållning, distribution och svinn.

Vi för löpande dialog med våra underleverantörer för att förstå hur de arbetar inom miljö och klimat, och för att uppmuntra dem att göra hållbara val.

Medarbetare och arbetsmiljö

Vi på New Botanic strävar efter att skapa en arbetsmiljö som inte bara är produktiv och lönsam utan också hälsosam och inkluderande för alla våra medarbetare. Vårt företag bygger på värderingar som jämställdhet, icke-diskriminering, främjande av psykisk hälsa och rättvis kompensation. Denna uppförandekod reflekterar vårt åtagande att upprätthålla dessa principer och skapa en positiv och respektfull arbetskultur.

 New Botanic arbetar för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi tillåter ingen form av diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska erkännas och respekteras.

 Varje medarbetare har rätt till en skälig levnadslön.

 New Botanic ska alltid arbeta för en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö. Vi ska erbjuda en arbetsbelastning som möjliggör balans mellan arbete och fritid. Alla medarbetare ska känna möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.

Integritet och informationssäkerhet

I New Botanics Integritetspolicy beskrivs hur företaget och dess anställda tar ansvar för hantering av personuppgifter. New Botanic hanterar personuppgifter enligt de uppsatta legala kraven. 

Sociala medier

 New Botanic strävar efter att hantera deltagare och innehåll i sociala medier med respekt och en schysst ton i såväl texter, bilder och filmer. Innehållet ska handla om det område vi verkar inom. Det gäller företagets some-konton såväl som medarbetares agerande. Följande principer gäller:

  • Vi bemöter alla med respekt. Vi tillåter inte kränkningar, personliga påhopp, hat eller hot i våra sociala medier och andra i kommentarsfältet. Vi tillåter inte direkt eller antydan till rasism eller sexism.
  • Vi tar bort kommentarer som, inte har med ämnet att göra eller som är uppenbart raljerande eller kränkande. Detta gäller också otrevliga kommentarer som inte tillför något eller som är skrivna för att provocera.

Ansvar för uppförandekoden

 Ledningen är ansvarig för innehåll och genomförande av New Botanics uppförandekod. Innehållet i Uppförandekoden ses över årligen och ledningen beslutar om eventuella förändringar. Alla nyanställda i företaget tar del av innehållet i uppförandekoden. New Botanics chefer har ansvaret för att sprida och informera om uppförandekoden samt säkerställa efterlevnad. Vid misstanke om överträdelse av koden ska detta rapporteras till närmaste chef.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar på info@newbotanic.se